clinical-tracerAdminLi

Clinical Tracer Highlight โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนค [ ... ]

ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิAdminLi

ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบ [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2AdminLi โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2

 โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบคร [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )AdminLiการฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )      [ ... ]

ขอบเขตและการให้บริการAdminLiขอบเขตและการให้บริการ

ขอบเขตและการให้บริการ             1. ให [ ... ]

Other Articles

Home

การบริการงานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา

การบริการ

                งานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา

                   ทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดี (ห้องคลินิกพิเศษ) ให้คำแนะนำผู้ป่วย/ญาติ/ผู้สนใจ อาหารโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน โรคไตเสื่อม ฯลฯ
                  วันจันทร์,พุธ,ศุกร์   (ห้องกลุ่มงานโภชนาการ) ให้คำแนะนำผู้ป่วย/ญาติ/ผู้สนใจ อาหารโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน โรคไตเสื่อม ฯลฯ
                  วันจันทร์ - ศุกร์ (ห้องกลุ่มงานโภชนาการ) 14.00น.-15.30น. ให้ความรู้และสอนวิธีทำอาหารทางสายให้อาหารกับญาติผู้ป่วย

            งานโภชนบริการ

อาหารที่จัดบริการแก่ผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลชุมแสงแบ่งเป็น 2 ประเภท   คือ
               1. อาหารสามัญ ภาชนะเป็นถาดหลุมสเตนเลส พร้อมฝาปิด 
                   จัดบริการวันละ3 มื้อ อาหารที่บริการแต่ละมื้อ มีลักษณะดังนี้ 
                                          เช้า       ข้าวต้มเครื่อง หรือ ข้าวต้ม + กับข้าว (2 อย่าง)
                                         เที่ยง     อาหารจารเดียว หรือ กับข้าว(2 อย่าง) + ขนม หรือผล
                                          เย็น       ข้าว + กับข้าว(2 อย่าง) + ขนม หรือผลไม้
              2.  อาหารพิเศษ ภาชนะบรรจุเป็นถ้วยสเตนเลส   จัดบริการวันละ 4 มื้อ อาหารที่บริการแต่ละมื้อ 
                   มีลักษณะดังนี้
                                         เช้า     ข้าวต้มเครื่อง หรือ ข้าวต้ม + กับข้าว (2 อย่าง)
                                         เที่ยง   อาหารจารเดียว หรือ กับข้าว(2 อย่าง) + ขนม หรือผลไม้
                                         บ่าย   ขนมหรือผลไม้ + เครื่องดื่ม
                                         เย็น     ข้าว + กับข้าว(2 อย่าง) + ขนม หรือผลไม้

 เวลาในการสั่งอาหาร และการบริการ

มื้ออาหาร

เวลาในการสั่ง

เวลาบริการ

เช้า

06.00 – 06.30 น.

07.00 – 08.00 น.

เที่ยง

บ่าย

08.30 – 10.45 น.

-

11.00 – 12.00 น.

14.00 – 15.00 น.

เย็น

13.00 – 15.45 น.

16.00 – 17.00 น.

             

 

 

 

หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยใหม่ที่ Admit ในช่วงเวลา 10.45-12.00 น. และ 15.45-17.00 น. จะจัดบริการอาหารผู้ป่วยใหม่ โดยจัดเป็นอาหารอ่อนหรืออาหารที่แพทย์สั่ง

Additional information