clinical-tracerAdminLi

Clinical Tracer Highlight โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนค [ ... ]

ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิAdminLi

ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบ [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2AdminLi โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2

 โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบคร [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )AdminLiการฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )      [ ... ]

ขอบเขตและการให้บริการAdminLiขอบเขตและการให้บริการ

ขอบเขตและการให้บริการ             1. ให [ ... ]

Other Articles

Home

บริบทงานผ่าตัด

เป้าหมายงานผ่าตัด

จำนวนผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

จำนวนผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

 

ขอบเขตงานบริการหน่วยงานผู้ป่วยใน

ขอบเขตงานบริการหน่วยงานผู้ป่วยใน

                 ให้บริการ ผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาล   ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ป่วย และ   ญาติ
 การจัดพื้นที่ให้บริการ :     แบ่ง เป็น 2   ตึก   ดังนี้ 
                (1) ตึกผู้ป่วยใน   ให้บริการผู้ป่วยในทุกประเภท รวมถึงผู้ป่วยภาวะวิกฤต ใช้เครื่องช่วยหายใจ     ให้บริการ เตียงสามัญ   23 เตียง ห้องพิเศษรวม 6 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยว 6 ห้องในกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก /โรค วัณโรค ใช้ห้องพิเศษ5/ 6 (รวม 35 เตียง)
               (2) ตึกสงฆ์   ให้บริการผู้ป่วยในอายุน้อยกว่า 14 ปี และผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะวิกฤต และไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้บริการเตียงสามัญ 12 เตียง ห้องพิเศษเดี่ยว 10 ห้อง(กรณีแยกโรคใช้ห้องพิเศษที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ )   รวม 22 เตียง
                                                     ……………………………………………………

ผลงานเด่น

ผลงานเด่น

รางวัลรองชนะเลิศ EMS RALLY

 

รางวัลงาน EMS ดีเด่น ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน2 ปี ซ้อน ในปี พ.ศ.2555 และ ปี พ.ศ.2556

Additional information