clinical-tracerAdminLi

Clinical Tracer Highlight โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนค [ ... ]

ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิAdminLi

ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบ [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2AdminLi โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2

 โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบคร [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )AdminLiการฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )      [ ... ]

ขอบเขตและการให้บริการAdminLiขอบเขตและการให้บริการ

ขอบเขตและการให้บริการ             1. ให [ ... ]

Other Articles

Home

ขอบเขตงานบริการจ่ายกลาง-ซักฟอก

ขอบเขตงานบริการจ่ายกลาง 

             หน่วยจ่ายกลาง เป็นศูนย์กลางรวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้งานแล้ว นำมาเข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ 
             เป้าหมายงาน   คือ ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้งาน    ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ที่ปราศจากเชื้อแก่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลา 8.00 – 16.00 น.

ขอบเขตงานบริการซักฟอก

         - งานซักฟอก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผ้า ผู้ป่วย ผ้าหัตถการ เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่มีผ้าใช้เพียงพอ สะอาดและผู้รับบริการพึงพอใจ
           การให้บริการ
1. 
ให้บริการรับผ้าจากตึกผู้ป่วย และหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล

 2. ให้บริการซักผ้า ผู้ป่วย ผ้าหัตถการ
3. ให้บริการอบผ้า
4. ให้บริการพับผ้าผู้ป่วย ผ้าเจ้าหน้าที่
5. ให้บริการส่งผ้าสะอาดแก่หน่วยงาน            
         ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ
- 
ความสะอาด : ให้บริการผ้าสะอาดกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

- ความพอเพียงพอ : ให้บริการผ้าผู้ป่วย ผ้าที่เจ้าหน้าที่ใช้และผ้าหัตถการต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ
- ผู้รับบริการพึงพอใจ : ให้บริการผ้าผู้ป่วย ผ้าเจ้าหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว สะดวก ทันเวลา บริการด้วยความเป็นมิตร เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
                                                          ………………………

 

Additional information