กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล

• กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

       จุดมุ่งหมายและขอบเขตบริการของหน่วยงาน

       ทำเนียบเจ้าหน้าที่

       ผลงานเด่น

       จำนวนผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน                            

• กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

       แผนภูมิงานสูติกรรม   

       ตารางการปฏิบัติงานงานสูติกรรม

• กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก

       เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก

       การบริการแผนกผู้ป่วยนอก               

       สถิติการให้บริการ

       เกร็ดความรู้          

• กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

       รายชื่อบุคลากรหน่วยงานผู้ป่วยใน

       ขอบเขตงานบริการหน่วยงานผู้ป่วยใน             

       ผลการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยใน

       รายชื่อบุคลากรหน่วยงาน จ่ายกลาง -ซักฟอก 

       ขอบเขตงานบริการจ่ายกลาง-ซักฟอก              

       ผลการดำเนินงานจ่ายกลาง-ซักฟอก

• กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

       วิสัยทัศน์งานผ่าตัด

       ขอบเขตบริการงานผ่าตัด   

       เป้าหมายงานผ่าตัด             

       ค่านิยมงานผ่าตัด 

       บริบทงานผ่าตัด   

       สถิติการผ่าตัด      

       ขั้นตอนการรับบริการงานห้องผ่าตัด 

 

 

Additional information