ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

นาง วรรณา   เดชรัตน์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

สมาชิกในทีม

1.นาง รัชนี  รุ่งราตรี                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นางสาวรัฐนันท์  วัฒนาพิบูลย์ชัย    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นาง นริศรา         ต่ายน้อย           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.นาง ธิดารัตน์     อัคคะปะชะ          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.นางสาว ทัศนีย์   ช้างสัน              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.นางสาว ธนิดา   จารุปฏิญญา        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7.นาย อดิศักดิ์   ฉายรัศมี                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8.นาง สลิตตา     โพธิ์ศรี                พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9.นาย กฤษฎา   ขันธารักษ์              เวชกิจฉุกเฉิน
10.นางสาว สุพิมล คำหงษา             เวชกิจฉุกเฉิน
11 นางสาว ทัศนีย์   ด่านอุดม           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ / พยาบาลห้องผ่าตัด
12.นาง ณัฐกานต์   ทองศรี              ผู้ช่วยพยาบาล
13.นางสาว อัมพร   ทองศรี              ผู้ช่วยพยาบาล
14.นาง จงกล   เกิดสุข                    ผู้ช่วยพยาบาล
15.นางสาว สุจริต   รอบคอบ             ผู้ช่วยพยาบาล
16.นางสาว อรียา     กมลฉ่ำ             ผู้ช่วยพยาบาล
17.นาย เศวต   ทองทุ้ย                   พนักงานเปล
18.นายบุญนำ   มุ่งเจริญ                  พนักงานเปล
19.นาย ศราวุฒิ ทองสว่าง                พนักงานเปล
20.นายชิษณุพงศ์ กองทรง                พนักงานเปล

Additional information