จำนวนผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

จำนวนผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

 

Additional information