ขอบเขตงานบริการหน่วยงานผู้ป่วยใน

ขอบเขตงานบริการหน่วยงานผู้ป่วยใน

                 ให้บริการ ผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาล   ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ป่วย และ   ญาติ
 การจัดพื้นที่ให้บริการ :     แบ่ง เป็น 2   ตึก   ดังนี้ 
                (1) ตึกผู้ป่วยใน   ให้บริการผู้ป่วยในทุกประเภท รวมถึงผู้ป่วยภาวะวิกฤต ใช้เครื่องช่วยหายใจ     ให้บริการ เตียงสามัญ   23 เตียง ห้องพิเศษรวม 6 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยว 6 ห้องในกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก /โรค วัณโรค ใช้ห้องพิเศษ5/ 6 (รวม 35 เตียง)
               (2) ตึกสงฆ์   ให้บริการผู้ป่วยในอายุน้อยกว่า 14 ปี และผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะวิกฤต และไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้บริการเตียงสามัญ 12 เตียง ห้องพิเศษเดี่ยว 10 ห้อง(กรณีแยกโรคใช้ห้องพิเศษที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ )   รวม 22 เตียง
                                                     ……………………………………………………

Additional information