ตารางการปฏิบัติงานงานสูติกรรม

ตารางการปฏิบัติงานงานสูติกรรม

วันทำการ

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

วันจันทร์

 • ให้บริการฝากครรภ์รายใหม่

/ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง

-   การปฏิบัติงานเวรเช้ามอบหมายงาน ดังนี้

- รุ่งทิพย์

ANC 1 (21-31)

ANC 2 (1 -10)

LR (11 - 20 )

- ภิรมย์

ANC 1 (11-20)

ANC 2 (21-31)

LR (1-10 )

- ศิริวิภา

ANC 1 (1-10)

ANC 2 (11-20)

LR (21-31)

ช่วยงาน ANC จ - พฤ

- สุรีย์พร

- บุษยมาส

* ศิริพร (OR)

REFER

25 – 27 ของทุกเดือน

REFER.ในเวลา

ตามตารางเวร

ไข้หวัดนก

1- 5 ของทุกเดือน

 

พญ.รวีวรรณ พรมศิลา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง

สูติ-นรีเวช ทุกวันในเวลาราชการ

วันอังคาร

 • (เช้า) ฝากครรภ์รายเก่า อายุครรภ์ น้อยกว่า 28 สัปดาห์
 • (บ่าย) รายเก่าแจ้งผลเลือด โรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1 /ตรวจฟัน/พบแพทย์ตามโครงการ

วันพุธ

 • (เช้า) ฝากครรภ์รายเก่าอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ตรวจเลือดครั้งครั้งที่ 2โรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่ 2
 • (บ่าย) ตรวจหลังคลอด 6 สัปดาห์

วันพฤหัส

 • ฝากครรภ์รายเก่าน้อยกว่า 36 สัปดาห์
 • (บ่าย) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง

วันศุกร์

 • ฝากครรภ์รายเก่าอายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์
 • คลินิกเตรียมคลอด

บริการคลอด ดูแลหลังคลอด / ทารกแรกเกิด จนจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาล

 • 24 ชั่วโมง

ตรวจคัดกรองสุขภาพทารก เจาะ MB/Hct

 • อายุครบ 48 ชั่วโมง

Additional information