รายชื่อบุคลากรหน่วยงานผู้ป่วยใน

หน่วยงานผู้ป่วยใน

 

นาง อังสนา ยืนยงค์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน

รายชื่อบุคลากร 

1. นางอังสนา ยืนยงค์             พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (หัวหน้างานผู้ป่วยใน)
2. นางวรรณา อนุพันธ์             พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (รองหัวหน้างานผู้ป่วยใน 1.)
3. นางรัชนิดา เป้าศรีวงษ์         พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (รองหัวหน้างานผู้ป่วยใน2.)
4. นส.วนิดา ศรีโพธิ์               พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
5. นส.ยุพิน อำพาพันธ์            พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
6. นส.อุบลรัตน์ คล้ายนิ่ม          พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
7. นส.จริยา จิรังกรณ์               พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8. นส.กนกวรรณ กล่ำสกุล         พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
9. นส.อนุโลม แผนเสือ             พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
10. นส.จินตนา รัตนสีหา           พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
11. นส.สุภาวดี บุญกลิ่นขจร       พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (บรรจุปี 2555)
12. นส.เกศยา โพธิ์ทอง            พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (บรรจุปี 2555)
13. นส.ขวัญจิตร อยู่สบาย          พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (บรรจุ 1 มี.ค.ปี 2556)
14. นส.วาสนา พรทนัน              พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (บรรจุ 1 มี.ค.ปี 2556)
15. นส.กุศลิน โพธิ์อ่อน              พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (บรรจุ 1 มี.ค.ปี 2556)
16. นส.นารีรัตน์ ลี้ตระกูล             พยาบาลวิชาชีพ
17. นส.บุหลัน โคกโต                พยาบาลวิชาชีพ
18. นส.สุคนทิพย์ กองมณี           พยาบาลวิชาชีพ
19. นส.สาวิตรี ชะแลวรรณ           พยาบาลวิชาชีพ
20. นส.อรทัย ทองแหลม            พยาบาลวิชาชีพ
21. นส.ชลธิชา เสนาะจิตร           พยาบาลวิชาชีพ
22. นส.เจนทิพย์ ช้างชนะ            พยาบาลวิชาชีพ
23. นส.กิริยา บานเพียน               พยาบาลวิชาชีพ
24. นส.วราภรณ์ อินทร์เทศ           พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (รพสต.ทับกฤช)
25. นส.เกศินีย์ ยอดทอง              พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (รพสต.ไผ่สิงห์)

1. นางพยุง สาทนิยม                  เสมียนงานผู้ป่วยใน (ตึกสงฆ์)
2. นางน้ำค้าง อ่อนทอง               เสมียนงานผู้ป่วยใน (ตึกผู้ป่วยใน)

1. นางพยุง     สาทนิยม              พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
2. นางน้ำค้าง อ่อนทอง               พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
3. นางอุไร   ฉิมพลี                    พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
4. น.ส.สาลี่ สุขเกษม                  พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
5. นางแสงจันทร์   คล้ายนิ่มพนักงาน    ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
6. น.ส.ชื่นมนัส   แสงปรางค์          พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
7. น.สวรวรรณ  ทองอยู่สุข            พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
8. นางอรวรรณ   ชั้วนาค               พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
9. นางอุษา   สุยะนา                    พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
10 น.สสมหวัง โพธิ์ทอง                พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
11. น.ส.ณีรนุช                           พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

 

Additional information