ผลการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยใน

ผลการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยใน

สรุปผลการดำเนินงานงานผู้ป่วยใน
เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2552 -2556
แหล่งที่มาข้อมูล :   ทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูล

รับใหม่

ผลการผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)

2552

2553

2554

2555

2556 (ต.ค. –ม.ค.56)

ตึกผู้ป่วยใน

3324

3171

3644

3292

1096

ตึกสงฆ์

1885

2209

2177

1725

765

ผู้ป่วยในรวม

5209

5680

5761

5017

1861

เฉลี่ยต่อเดือน

433.6

448.3

480.0

418.1

465.3

เฉลี่ยต่อวัน

14.2

15.5

15.7

13.75

15.15

รายละเอียด การรับใหม่ในช่วงเวร
vตึกผู้ป่วยใน 
vตึกสงฆ์

ตึกผู้ป่วยใน

 

ปี2553

ปี2554

ปี 2555

2556(ตค-มค)

เวรดึก

324 (0.8ราย)

366(1.0)

333(0.9)

 

เวรเช้า

1836(5.0)

1861(5.0)

1733(4.8)

 

เวรบ่าย

1311(3.5)

1417(3.8)

1226(3.4)

 

 

 

 

 

 

ตึกสงฆ์

ปี2553

ปี2554

ปี 2555

2556(ตค-มค)

เวรดึก

119(0.5)

147(0.4)

142(0.3)

 

เวรเช้า

1465(4.0)

1345(3.6)

1012(2.8)

 

เวรบ่าย

625 (1.7)

625(1.7)

571(1.6)

 

ภาพรวม การADMIT ตามเวรเช้า/บ่าย/ดึก

รับใหม่

ตามเวร

ผลการผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)

2552

2553

2554

2555

2556 (ต.ค. –ม.ค.56)

เวรดึก

 

1.2

1.4

1.2

 

เวรเช้า

 

9.0

8.7

7.2

 

เวรบ่าย

 

5.3

5.5

4.9

 

รวมทั้งวัน

14.2

15.5

15.7

13.75

15.15

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

ปี 2552

ปี2553

ปี2554

2555

2556(ตค-มค)

 

ตึกผู้ป่วยใน

3056

3171

3366

3064

1088

 

ตึกสงฆ์

2372

2672

2603

2256

831

 

รวมIPD

5428

5843

5969

5320

1919

  

การดูแลเฉลี่ยต่อวัน (คิดจากยอดเวรบ่าย)

 

ปี2553

ปี2554

ปี2555

2556(ตค-มค)

ตึกผู้ป่วยใน

28.01

30.61

29.71

31.83

ตึกสงฆ์

18.09

19.8

20.17

20.97

รวมผู้ป่วยใน

46.1

50.41

48.27

52.8

วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน
LOS หารด้วย ADMITION

ข้อมูล

ปี2553

ปี2554

ปี2555

2556(ตค-มค)

LOS

2.9

3.09

3.34

3.61

ลำดับโรค Admit

2554

2555

1.

HT

HT

2.

DM

Septic

3.

Diarrhea

DM

4.

COPD/Asthma

Cataract

5.

Cataract

Diarrhea

จากข้อมูล 5 อันดับโรคแรกที่สำคัญ (ได้แก่ HT DM, Diarrhea ,COPD, Senile cataract)
           - โรคที่กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางอายุรกรรมซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพโรค โรคพบมากที่สุดคือ Asthma , COPD,CA, DM, CHF 
            - โรคที่มีอัตราตายสูง คือโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 
            -  ความเสี่ยงสำคัญทางคลินิกได้แก่ ภาวะ Hypoglycemia ,ภาวะ Respiratory failureในผู้ป่วย COPD, Bed sore ในผู้ป่วย CVA ,Cardiac Arrhythmia ในผู้ป่วย MI, UTI

 

Additional information