รายชื่อบุคลากรหน่วยงาน จ่ายกลาง -ซักฟอก

รายชื่อบุคลากรหน่วยงาน จ่ายกลาง -ซักฟอก

 

นาง อังสนา ยืนยงค์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง -ซักฟอก

รายชื่อบุคลากร

1. นางสุรีย์   อุ่นดี                    ลูกจ้างประจำ
2. นางแฉล้ม อ่ำทิม                  ลูกจ้างประจำ
3. นางคนึง อินทร์นวม                ลูกจ้างรายเดือน
4. น.ส.สมพงษ์ เข็มทอง             ลูกจ้างรายเดือน
5. น.ส. นมัสวี   มั่นเจริญ             ลูกจ้างรายเดือน
6. นางจำเรียง   เพ็ชรกิจ             ลูกจ้างรายเดือน

Additional information