ผลการดำเนินงานจ่ายกลาง

ผลการดำเนินงานจ่ายกลาง

       ² ภาระงานโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน จะมีจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องทำให้ปราศจากเชื้อ อบไอน้ำทั้งหมด ประมาณ 1200 ชิ้น/วัน
กระบวนการ

กระบวนการ

สิ่งคาดหวังจากกระบวนการ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. การรับอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้แล้วจากหน่วยงานต่างๆ

- มีวิธีปฏิบัติในการรับ และส่งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันเครื่องมือชำรุดสูญหาย และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

- มีการขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมายังหน่วยจ่ายกลางด้วยความระมัดระวัง โดยรถที่มิดชิด

- บุคลากรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม

- อุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ชำรุด / สูญหายจากการส่งกลับมายังหน่วยงานจ่ายกลาง

- จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ UP

2. การทำความสะอาดอุปกรณ์

- บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม และถูกต้องขณะปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

- มีการแยกประเภทอุปกรณ์การแพทย์เป็นหมวดหมู่  แยกของ

มีคม เครื่องมือที่เปราะบาง ชำรุดง่าย ก่อนการล้างทำความสะอาด

- มีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับลักษณะอุปกรณ์

- อุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาดแล้วทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบสภาพ และทำให้แห้งสนิทอย่างทั่วถึง

- อุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน

- จำนวนครั้งของการล้างเครื่องมือไม่สะอาด

 

3. การจัดหีบห่ออุปกรณ์

- มีคู่มือการจัดชุดเครื่องมือที่เป็นปัจจุบัน บุคลากรเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

- มีการใช้วัสดุสำหรับห่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดเก็บ และวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละวิธี

 

 

- จำนวนครั้งของการบรรจุหีบห่อไม่สมบูรณ์

กระบวนการ

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

3. การจัดหีบห่ออุปกรณ์ (ต่อ)

- มีการห่ออุปกรณ์ถูกต้องตามเทคนิค มิดชิด สะดวกต่อการใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ติดเทปตรวจสอบทางเคมี และฉลาก ระบุชื่อชุดอุปกรณ์ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผู้จัดทำ วัน เดือน ปีที่หมดอายุ ตลอดจนระบุหมายเลขเครื่อง และรอบที่ทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อเรียกเก็บคืนห่ออุปกรณ์ที่มีปัญหา

 

4. การบรรจุห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ

- มีการทำความสะอาดภายในเครื่องก่อนนำห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง

- มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของห่ออุปกรณ์ก่อนนำเข้าเครื่อง

- มีการแยกประเภทห่ออุปกรณ์ และจัดเรียงอย่างถูกต้อง

- จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าไม่ปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

5. การทำให้ปราศจากเชื้อ

- เลือกวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อเหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์

- มีการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

- มีการบันทึกข้อมูลการทำให้ปราศจากเชื้อ

- อัตรา Spore test ได้ผลบวก

- อัตรา Internal indicatorเปลี่ยนสีไม่ได้มาตรฐาน

6. การตรวจสอบห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

- มีการตรวจสอบห่ออุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย แห้ง ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอกเปลี่ยนสีสมบูรณ์ ชัดเจน

- อัตราของ External indicatorเปลี่ยนสีไม่ได้มาตรฐาน

7. การเก็บห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

- มีการจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่สะอาด อยู่ในระบบปิด

- มีการจัดห่ออุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ ใช้ระบบ First in First out

- จำนวนครั้งของการ Resterile

8. การนำส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

- มีการตรวจสอบห่ออุปกรณ์ก่อนนำส่ง

-หน่วยงานได้รับอุปกรณ์ครบถ้วนที่ตรง และทันต่อความต้องการ

- มีการนำส่งอุปกรณ์ด้วยรถที่มิดชิดโดยเฉพาะ

- อุบัติการณ์การค้างจ่ายอุปกรณ์/เครื่องมือ

- อุบัติการณ์อุปกรณ์/เครื่องมือ ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน

- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการดำเนินงานซักฟอก

ปริมาณงานซักฟอก
          - 
ในหน่วยงานมีอัตรากำลัง   5 คน ร่วมกับงานจ่ายกลาง โดยแบ่งอัตราดังนี้ 

                      - รับผ้าสกปรก 7.300-8.00น.=1คน       ซักผ้าเฉลี่ย 900 ก.ก /วัน
                      -  เตรียมพื้นที่ เตรียมเครื่องในหน่วยงาน สำหรับการซัก = 1 คน
                      - จัดเตรียมพับผ้า 1 คน แต่ละงานหลังเสร็จ ภารกิจ ช่วยกันพับผ้าเตรียมส่งหน่วยงาน
                      - ส่งผ้าสะอาด 15.00- 15.45 น.
กระบวนการของหน่วยงาน
                    1. การรับผ้า มีการรับผ้าจากตึกผู้ป่วยทุกตึกมาซักที่งานซักฟอก

                    2. การซักผ้า มีกระบวบการซักผ้า ตามชนิดของผ้าที่กำหนดไว้
                    3. การอบผ้า ให้บริการอบผ้าให้แห้งหลังจากผ่านกระบวนการซักเรียบร้อยแล้ว
                    4. การพับเก็บผ้า ให้บริการพับผ้า หลังจากผ่านกระบวบการอบ 
                    5. การส่งผ้า ให้บริการส่งผ้าที่พับเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ตึกผู้ป่วยต่างๆ เพื่อไว้บริการให้กับผู้ป่วย
กระบวนการสำคัญ

กระบวนการสำคัญ

สิ่งที่คาดหวัง

ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

1. การซักผ้าไม่สะอาด

  1. ความเพียงพอของผ้าที่ให้บริการ
  2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- ให้หอผู้ป่วยมีการคัดแยกผ้าเพื่อให้หน่วยงานได้นำผ้าไปซักได้

- ในหอผู้ป่วยมีผ้าไว้บริการผู้ป่วยเพียงพอ

- ไม่มีข้อร้องเรียนด้านบริการผ้า

การติดเชื้อจากผู้ป่วยต่างๆ ถ้ามีผ้าปะปนกัน

 

ผู้ป่วยไม่ได้รับความพึงพอใจ

 

ไม่เกิน 2 %

 

 

80 %

 

0

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์/กลยุทธ์

เครื่องชี้วัด

เป้า (Target)

ระดับที่ปฏิบัติได้

1. การคัดแยกผ้าก่อนซักจากหน่วยงาน

2. ความเพียงพอของผ้าที่ให้บริการ

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผ้าไม่สะอาด

 

มีผ้าเพียงพอใช้ทุกหน่วยงาน

ความพึงพอใจ

ไม่เกิน 2%

80%

80%

 

1.33%

ปฏิบัติได้ตามตามเกณฑ์

 

73.95%

 


 

 

Additional information