การให้บริการ

การให้บริการ

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลชุมแสง             

          ให้บริการทางกายภาพบำบัด ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงภาวะปกติที่ผู้ป่วยปลอดภัยและพึงพอใจ

2.1 งานรักษา
         เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการสำหรับผู้ป่วยนอก
         วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.
ประเภทผู้ป่วย
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
               เช่น โรคไหล่ติด โรคกระดูกหลังเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกคอเสื่อม โรคนิ้วล็อค 
ระบบประสาท เช่น อัมพฤก อัมพาต โรคบาดเจ็บไขสันหลัง
              เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ(วันเสาร์  อาทิตย์ ) เวลา  08.30-11.30 น.13.00-16.00 น.
ประเภทผู้ป่วย
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
                เช่น โรคไหล่ติด โรคกระดูกหลังเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกคอเสื่อม โรคนิ้วล็อค 
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหืดหอบ โรคถุงลมโป่งโพง
               เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการสำหรับผู้ป่วยใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น.
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
                   เช่น โรคไหล่ติด โรคกระดูกหลังเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกคอเสื่อม โรคนิ้วล็อค

 

 

Additional information