ผลการดำเนินงานปี 2555

ผลการดำเนินงานปี 2555

 

เครื่องชี้วัด

เป้าหมาย (ร้อยละ)

ผลงาน

ปี2555

1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

≥ 80%

90 %

2.จำนวนการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก

≤ 10 ครั้ง/ปี

6ครั้ง

3.อัตราความไม่สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนทางกายภาพบำบัด

≤ 10 ครั้ง/ปี

3ครั้ง

 

Additional information