ประมวลผลล่าสุดเมื่อ 2016-09-28 15:02:17

1) ตรวจสอบปริมาณข้อมูลรายแฟ้ม

2) จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ

3) จำนวนประชากรแยกตาม TYPEAREA

4) รายการ PERSON ที่มี TYPEAREA 1,3 ซ้ำซ้อน

5) ตรวจสอบผลการบันทึก