ผู้ดูแลระบบ

- อารยะ เลขวัฒนะ


โปรแกรม DHDC (District Health Data Checker)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

-Developer : นายอุเทน จาดยางโทน โทร 081-2841147

-© สงวนลิขสิทธิ์ SOURCECODE ส่วนการทำงานนำเข้าไฟล์ 43 แฟ้ม

กลุ่ม Facebook DHDC